Regulamin

Regulamin Uczestnictwa w wydarzeniu

KONGRES POŻARNICTWA FIRE SECURITY EXPO 2024

24 lipca 2024 (środa), PGE NARODOWY

 

 1. Organizatorem KONGRES POŻARNICTWA FIRE SECURITY EXPO 2023 (dalej: „Kongres”) jest DND PROJECT z siedzibą przy ul. Hodowlanej 12, 03-543 Warszawa (NIP 8221837321, REGON 141758029)
 2. Niniejszy Regulamin  określa  zasady  dokonywania  zgłoszeń  online  oraz  warunki  uczestnictwa  w Kongresie Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2024, zwanym dalej Kongresem.
 3. Uczestnikiem kongresu  może  być  osoba  czynna  zawodowo  spełniająca kryteria uczestnika procesu budowlanego.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  weryfikacji  zgodności  zgłoszenia  z  profilem uczestnika.
 4. Uczestnikiem wydarzenia nie może być osoba lub firma o profilu niezwiązanym z szeroko rozumianym budownictwem, przemysłem lub ochroną przeciwpożarową (np. sklep z używkami, agencja reklamowa itp.)
 5. Wydarzenie odbędzie się w dniu 24 lipca 2024, środa w godz. 08.00-18.00 na PGE NARODOWY przy al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
 6. Udział w  wydarzeniu  obejmuje:  bezpłatny udział  w części merytorycznej, imprezach towarzyszących, pakiet materiałów konferencyjnych, bezpłatny parking na Błoniach PGE NARODOWEGO, zniżkę na nocleg i parking podziemny, lunch, całodzienny serwis kawowy
 7. Przesłanie wypełnionego  formularza  zgłoszeniowego  dostępnego  na  fireexpo-pge.pl  stanowi akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnictwa oraz Regulaminu PGE NARODOWY, (dostępnego pod adresem www.pgenarodowy.pl/o-stadionie/regulamin- PGE-Narodowego)  oraz  wyrażenie  zgody  przez  Uczestnika  na  wszelkie  zobowiązania wynikające z Regulaminów.
 8. Osoba trzecia przesyłająca formularz rejestracyjny i dokonująca zgłoszenia deklaruje, że zgłoszeni uczestnicy zostali zapoznani z treścią Regulamin Uczestnictwa i zaakceptowali jego treść oraz, że zostali zapoznani z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych umieszczonej pod formularzem rejestracyjnym
 9. Zgłoszenia aby mogło zostać przyjęte musi zawierać dane zgodne z rzeczywistymi danymi firmy lub osobowymi
 10. Przesłanie formularza  zgłoszeniowego  nie  jest  jednoznaczne  z potwierdzeniem udziału Uczestnika w KONGRESIE POŻARNICTWA FIRE SECURITY EXPO 2024
 11. Rejestrując się na wydarzenie nabywasz uprawnienia do bezpłatnego udziału a zgłoszenie wiąże się z dokonaniem dla Ciebie rezerwacji miejsca na udział w kongresie i/oraz wydarzeniach towarzyszących. UDZIAŁ W KONGRESIE jest BEZPŁATNY.
 12. Po akceptacji zgłoszenia (potwierdzenia udziału) przez Organizatora zgłoszenie to nabiera uprawnień i wiąże się ze zobowiązaniem do obecności na kongresie lub w przypadkach szczególnych wydelegowania zastępstwa.
 13. Po poprawnym  uzupełnieniu  formularza otrzymasz za  pośrednictwem  poczty  e-mail na wskazany w formularzu adres automatyczną wiadomość „Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2024 – “Dziękujemy za rejestrację na Kongres FIRE|SECURITY EXPO 2024”
 14. Potwierdzenie następuje zazwyczaj w przeciągu 2h jeśli zostało nadesłane w godz. 08.00-17.00, nadesłane po godz. 17.00 dnia następnego. Jeżeli nie otrzymałeś potwierdzenia lub odmowy jego przyjęcia (np. w przypadku braku miejsc, przyczyn formalnych lub zawartych &3 i &4) wówczas pilnie prosimy o kontakt telefoniczny 22 678 58 25 lub kontakt mail: biuro@dndproject.com.pl – oznacza to, że Państwa zgłoszenie do nas nie dotarło. W przypadku gdy posiadasz swoją skrzynkę mailową u dostawców gmail.com, wp.pl, poczta.onet.pl – korespondencji od nas szukaj albo w folderze SPAM albo w folderach oferty lub powiadomienia.
 15. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału możesz dokonać bezkosztowo pod adresem e-mail: biuro@dndproject.com.pl do dnia 24.07.2023 do godz. 23:59
 16. W przypadku rezygnacji po terminie 24.07.2023 do godz. 23:59 lub w przypadku braku uczestnictwa w KONGRESIE POŻARNICTWA FIRE SECURITY EXPO 2024 uczestnik jest zobowiązany do obecności na kongresie lub w przypadkach szczególnych wydelegowania zastępstwa. W przypadku braku rezygnacji w/w terminie, braku wydelegowania zastępstwa i nieobecności uczestnik zobowiązany jest ponieść koszty organizacyjne związane z dokonaną dla nie go rezerwacją miejsca w postaci opłaty manipulacyjnej w wysokości 350 PLN netto + 23% VAT.
 17. Uczestnik wydarzenia po przybyciu na miejsce kongresu zobowiązany jest do stawienia się niezwłocznie w recepcji  kongresu w  celu  akredytacji,  pobrania  szczegółowego  planu  spotkania  oraz identyfikatora.
 18. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na rozpowszechnianie swego  wizerunku  utrwalonego  przez  Organizatora  na  zasadach  podanych poniżej:
 • a) zgoda ta nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
 • b) zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności publikację na stronie internetowej  i mediach społecznościowych oraz w drukowanych materiałach marketingowych.
 • c) zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
 • d) zgoda zezwala na zestawienie wizerunku z wizerunkami innych Uczestników wydarzenia  i Reprezentantów partnera Organizatora.
 • e) niniejsza zgoda obejmuje zdjęcia i/lub filmy zawierające wizerunek Uczestnika wydarzenia wykonane przez Organizatora  jak  i  przez  podmioty  trzecie  działające  na  zlecenie
 1. Na terenie kongresu mogą przebywać wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane na listę uczestników i posiadają aktualny, imienny identyfikator zamieszczony w widocznym miejscu. Osoby nie posiadające identyfikatora nie zostaną wpuszczone do części PGE NARODOWEGO, gdzie odbywa się Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2023
 2. Uczestnik nie może posiadać lub spożywać własnego alkoholu w sali konferencyjnej oraz w przestrzeni wystawienniczej. W przypadku, gdy uczestnik posiada lub spożywa własny alkohol w sali konferencyjnej oraz w przestrzeni wystawienniczej PGE NARODOWY zgodnie z regulaminem uprawniony będzie do naliczenia kary umownej za każdy taki przypadek naruszenia powyższego zakazu. Kara umowna wynika z zasad obowiązujących w Obiekcie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi oraz za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.
 4. Uczestnik ponosi  pełną  odpowiedzialność  materialną  za  dokonane  przez  siebie  uszkodzenia  lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzań w obiekcie, w którym odbywa się wydarzenie.
 5. Podczas wydarzenia  obowiązywać  będą  wytyczne  dla  organizatorów  spotkań  biznesowych,  szkoleń, konferencji  i  kongresów,  opracowane  przez  PGE NARODOWY
 6. Organizator zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  programu,  miejsca  odbycia  się  wydarzenia  oraz  do odwołania wydarzenia. Uczestnik o tych zmianach zostanie niezwłocznie poinformowany.
 7. Dodatkowe informacje  można  uzyskać  pod  numerem    +48  22 678 58 25  oraz  adresem  e-mail biuro@dndproject.com.pl
 8. Szczegóły wydarzenia dostępne pod adresem strony kongresu fireexpo-pge.pl – pod którym zachęcamy do śledzenia bieżących informacji o kongresie.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Rejestracja na konferencję wiąże się z wyrażeniem zgody na:
  • Zgoda na przetwarzanie danych * Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez twórcę kongresu Ewę Dziatkowską, operatora firmę DND PROJECT z siedzibą w Warszawie, która będzie ich administratorem oraz Partnerów i Patronów Medialnych Spotkania , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 833) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania usług świadczonych przez twórcę kongresu Ewę Dziatkowską, operatora firmę DND PROJECT. Oświadczam również, że zostałem/zostałam poinformowana o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
  • Zgoda na publikację wizerunku * Oświadczam, że zostałem poinformowany/poinformowana, że wysłanie niniejszego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku w formie zdjęć i filmów z KONGRESU bez ograniczeń w czasie.
  • Zgoda na przesyłanie informacji * Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji związanych z kongresem oraz informacji handlowych przez twórcę kongresu Ewę Dziatkowską, operatora DND PROJECT, Partnerów i Patronów Medialnych KONGRESU
  • Akceptacja regulaminu spotkania * Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Uczestnictwa w KONGRESIE POŻARNICTWA FIRE SECURITY EXPO 2024
strzałka do góry